Başbelen Grup Gıda Kafe İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kullanıcı Kişisel Veri Aydınlatma Metni

Başbelen Grup Gıda Kafe İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Pause Coffea”) ve şubelerimiz olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebep
Kişisel verileriniz, Pause Coffea tarafından aşağıda belirtilen Amaçlar ile elektronik ortamda Pause+ Mobil Uygulama (“Mobil Uygulama”), pausecoffea.com ve e-posta kanalları ile toplanmakta ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenmektedir.

Pause Coffea’nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
· Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
· Mobil Uygulama üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
· Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
· Mobil Uygulama üyeliğinin oluşturulması, doğrulamaların gerçekleştirilmesi,
· Mobil Uygulama üzerinden ürün ve hizmetlerin sağlanması, bu kapsamda tarafınıza ek menfaatlerin ve avantajların sunulması,
· Mobil Uygulama üzerinden para/puan yüklemelerinin gerçekleştirilmesi ve Mobil Uygulama aracılığı ile ödeme yapılmasının sağlanması,

Pause Coffea’nın hukuki yükümlülüğüne ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak;
· Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
· Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
· İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,

Veya açık rızanıza dayalı olarak ise kişisel verileriniz aşağıdaki kapsamda işlenebilecektir;
· Tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi,
· Pause Coffea tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması, anket ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirilmesi ve fırsatlar sağlanması.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Pause Coffea tarafından aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.
· Mobil Uygulama üyeliğinin oluşturulması, doğrulamaların gerçekleştirilmesi,
· Mobil Uygulama üzerinden ürün ve hizmetlerin sağlanması, bu kapsamda tarafınıza ek menfaatlerin ve avantajların sunulması,
· Mobil Uygulama üzerinden para/puan yüklemelerinin gerçekleştirilmesi ve Mobil Uygulama aracılığı ile ödeme yapılmasının sağlanması,
· Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
· Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
· İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
· Müşteri ilişkileri yönetimi ile talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
· Mobil Uygulama üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ile iş geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
· Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir.
· Tercih ettiğiniz iletişim bilgilerinize ticari elektronik ileti gönderilmesi,
· Pause Coffea tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması, anket ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirilmesi ve fırsatlar sağlanması.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amacı
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilerimizle, şubelerimizle, iş ortaklarımızla ve kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilerle Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Açık rızanızı vermeniz halinde kimlik, iletişim, lokasyon, pazarlama ve müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz, aşağıda yer alan taraflar ile paylaşılabilecektir;
· Barındırma hizmeti alınması amacıyla hizmet sağlayıcı Eurota Ltd. ile,
· Mobil uygulama içerisindeki içerik yönetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan servislerin sağlanması amacıyla Google LLC ile.

4. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) İşbu maddenin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, mevzuatta öngörülen yöntemler ile Pause Coffea’ya iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan: Başbelen Grup Gıda Kafe İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No:
E-posta adresi: info@pausecoffea.com
Posta adresi: Arda Mah. 3202 Sokak No:4/A Şehzadeler / MANİSA